drukuj

Struktura organizacyjna

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Tomasz Grzesik
tel.: (+48) 42 616 30 24
Zakres działań:

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

  1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  4. przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
  6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania  i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
  7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
  8. współpraca w przygotowywaniu i konsultowanie projektów decyzji wynikających z prawomocnych, powypadkowych orzeczeń komisji lekarskich oraz innych dokumentów z zakresu realizowanych zadań.

Realizowanie innych zadań określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i służby.

 

Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Emilian Piątkowski (2019-08-05)