drukuj

Struktura organizacyjna

Wydział Finansów

Naczelnik Wydziału Główna Księgowa
Anna Sobolak
tel.: (+48) 42 616 30 05
Zakres działań:

Wydział Finansów zajmuje się całokształtem spraw związanych z obsługą finansową komendy.

Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi finansowej komendy polegającej w szczególności na:

           a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania
               budżetu, gospodarki środkami budżetowymi, pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy,

           b) przestrzeganiu zasad prawidłowych rozliczeń finansowych, pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

           c) obsłudze kasowej,

           d) prowadzeniu rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej,

           e) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,

           f) zapewnieniu terminowego ściągania należności,

 1. przygotowywaniu projektów uregulowań wewnętrznych dotyczących zagadnień finansowych,
 2. planowaniu budżetu komendy,
 3. okresowej analizie sytuacji finansowej komendy,
 4. prowadzeniu baz danych dotyczących realizacji wydatków budżetowych komendy,
 5. prowadzeniu dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. analizowaniu wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej,
 7. dokonywaniu wewnętrznej kontroli finansowej w zakresie kompletności, rzetelności i legalności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych przedkładanych do podpisu komendantowi,
 8. sporządzaniu sprawozdawczości finansowej,
 9. rozliczaniu środków zewnętrznych pozyskanych na realizację zadań i projektów,
 10. nadzorowaniu prawidłowości przebiegu i rozliczania inwentaryzacji majątku komendy miejskiej,
 11. prowadzeniu kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych,
 12. rozliczeniach z urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wynikające z funkcji płatnika,
 13. realizacji innych zadań wynikających z odrębnych przepisów, w tym ustawy o rachunkowości i ustawy              o finansach publicznych.

Wydziałem kieruje główny księgowy przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Emilian Piątkowski (2019-08-05)