drukuj

Struktura organizacyjna

Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze

Zakres działań:

Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji                      z prowadzonych działań ratowniczych,
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie czynności ratowniczo – gaśniczych przy prowadzeniu działań w ramach pomocy wzajemnej poza własnym obszarem działania,
 5. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,
 6. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu:

  a) grupy poszukiwawczo-ratowniczej (SGPR) – MJRG-1 i MJRG-9,
  b) ratownictwa chemicznego (SGChR)– MJRG-4,
  c) ratownictwa technicznego (SGRT) – MJRG-5,
  d) ratownictwa wysokościowego i wodno– nurkowego (SGRW) MJRG-10,
 7. wykonywanie innych czynności serwisowo-szkoleniowych związanych z obsługą sprzętu ochrony układu oddechowego oraz prowadzenia ćwiczeń i szkoleń w komorze dymowej, w tym prowadzenie warsztatu Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego – MJRG-2,
 8. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze działania,
 9. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
 10. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
 11. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg,
 12. prowadzenie własnego doskonalenia zawodowego,
 13. udział w aktualizacji:

           a) stanu gotowości operacyjnej,
           b) procedur ratowniczych,
           c) dokumentacji operacyjnej,

 1. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych,
 2. sporządzanie harmonogramów służby oraz prowadzenie ewidencji czasu służby strażaków zmianowego rozkładu czasu służby i codziennego rozkładu czasu służby pełniących służbę w jrg,
 3. opracowywanie opinii dotyczących imprez masowych.

Jednostką ratowniczo-gaśniczą kieruje dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej przy pomocy zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej.

 

Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2013-01-06)
Informację zmodyfikował(a): Emilian Piątkowski (2019-08-05)